QUINOA ELBOW

QUINOA ELBOW

Made in Australia from less than 10% Australian ingredients.

 

Gluten Free • Wheat Free

  • White Rice Flour (oryza sativa), Potato Starch, Tapioca Starch (manihot utillssma) Quinoa Flour (10%), Maize Flour, Vegetable Gum (405)